Gebruiksvoorwaarden Equino

Het spel "Equino" wordt u via internet aangeboden door het bedrijf Dendas & Ramaekers BVBA. Aan het gebruik van Equino zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Equino te gebruiken, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Dendas & Ramaekers BVBA schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Gebruik van het spel

1.1. Met het spel "Equino" treedt u binnen in een tekstgebaseerd online spel waarbij u zelf bepaalt wat uw karakter gaat doen.

1.2. Om Equino te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw account inloggen en het spel gebruiken. Er wordt gevraagd om uw account via mail te activeren. Tot die tijd zijn bepaalde functionaliteiten niet beschikbaar.

1.3. U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u het wachtwoord strikt geheim te houden. Equino mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw gebruikersnaam en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij Equino heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.

1.4. Met Equino worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de scope van het spel. Raadpleeg de privacyverklaring voor meer informatie.

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1. Het is verboden Equino te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Belgische of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via het spel van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

2.2. Daarnaast is het verboden bij Equino

 • meerdere accounts te bezitten;
 • in te loggen op een account dat je zelf niet hebt aangemaakt;
 • iemand een account te laten maken of zelf een ander account maken om geld / paarden over te zetten;
 • fouten in het spel te misbruiken;
 • je laatste paard te verkopen;
 • spelers direct te benaderen om paarden / credits te kopen / verkopen;
 • bewust een paard van een speler voor een prijs dat veel lager is dan de effectieve waarde ervan;
 • paarden te kopen met credits voor iemand anders, vragen aan iemand om een paard te kopen met credits voor jou;
 • vals te spelen (cheaten) op welke wijze dan ook;
 • het inzetten van scripts, bots of andere automatische hulpmiddelen om uw prestaties in het spel te verbeteren;
 • andere spelers herhaaldelijk lastig te vallen, te vervelen of irriteren door uw gedrag, ook als dit volgens de spelregels of de wet op zich toegestaan gedrag zou zijn (griefen);
 • onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
 • informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);
 • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;

2.3. Indien Equino constateert dat u bovengenoemde verboden overtreedt, of een terechte klacht hierover ontvangt, zal zij u in de meeste gevallen waarschuwen. Bij herhaling kan Equino een gepaste sanctie opleggen. De beslissing van de spelleiding is bindend, maar u heeft het recht om bij het beheer te klagen over een beslissing van de spelleiding (wouter@equino.be). U dient dit zo snel mogelijk te doen na oplegging van de beslissing. De beslissing van het beheer is definitief en onherroepelijk.

2.4. Indien naar het oordeel van Equino hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van het spel of de bijbehorende de computersystemen of het netwerk van Equino of derden, in het bijzonder door hackpogingen, denial of service aanvallen, misbruik van bugs of lekken in de software, is Equino gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

2.5. Equino is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.

2.6. Equino kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart Equino van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1. Equino garandeert dat het spel 99,9% van de tijd beschikbaar is.

3.2. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal Equino dit in de nachtelijke uren (tussen 23:00 en 07:00 uur) uitvoeren. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.

3.3. Equino mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Equino aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties meer dan welkom.

Artikel 4. Intellectueel eigendom en geheimhouding

4.1. Het spel Equino, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van Equino. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt gaan zonder aparte schriftelijke toestemming van Equino, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Het is mogelijk om als gebruiker tekst en afbeeldingen te plaatsen op het forum, in berichten en op het profiel. Equino is niet verantwoordelijk voor de content die je als speler plaatst dus doe dit dan ook enkel als je toestemming hebt van de eigenaar van de tekst of afbeelding.

4.2. Equino zal geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via Equino, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Equino daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Equino zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 5. Vergoeding voor het spel

5.1. Equino is gratis maar er kan gebruik worden gemaakt van credits. Deze credits kunnen gebruikt worden voor voordelen in het spel.

5.2. Betaling kan worden verricht volgens de betaalinstructies op de website.

5.3. Reeds gebruikte credits, en credits op een verbannen account kunnen op geen enkele manier terug vergoed worden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Equino is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Dendas & Ramaekers BVBA meldt.

6.3. In geval van overmacht is Equino nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1. Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst begint met spelen en loopt dan voor onbepaalde tijd.

7.2. Indien u als consument de overeenkomst aangaat, kunt u op ieder moment de overeenkomst stopzetten.

7.3. Equino kan de overeenkomst be√ęindigen indien u achttien maanden lang niet hebt ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.

Artikel 8. Wijzigingen prijzen en voorwaarden

8.1. Equino mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder momentop ieder momentop ieder moment aanpassen.

8.2. Equino zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via het spel zodat u daar kennis van kunt nemen. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds gekochte credits.

8.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van het spel na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1. Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.

9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met Equino worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter voor het arrondissement waarin Dendas & Ramaekers BVBA gevestigd is.

9.3. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden eist dat een mededeling "schriftelijk" moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via het spel wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4. De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Equino wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6. Dendas & Ramaekers BVBA is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Equino of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.